Najčastejšie otázky

Kto vydáva koncesiu na taxislužbu?

okresný úrad dopravy v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Na ktorý okresný úrad si mám dať žiadosť, ak chcem podnikať v taxislužbe?

Miestna príslušnosť je ustanovená v § 51 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“), kde podľa odseku 2 je okrem iného aj v konaniach o udelenie koncesie na taxislužbu miestne príslušným dopravný správny orgán (v danom prípade okresný úrad v sídle kraja), v ktorého územnom obvode má žiadateľ sídlo alebo trvalý pobyt.

Môžem vykonávať taxislužbu v Bratislave, ak mám sídlo v Dunajskej Strede?

Ak podnikateľ so sídlom v Dunajskej Strede chce vykonávať taxislužbu na území Bratislavského kraja, koncesiu mu vydá miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa sídla (pri právnickej osobe) alebo trvalého pobytu (ak ide o fyzickú osobu), čo je v danom prípade Okresný úrad Trnava s podmienkou, že Okresný úrad Trnava požiada Okresný úrad Bratislava o súhlas, či môže koncesiu pre Bratislavský kraj vydať, pretože nad územným obvodom Bratislavského kraja vykonáva štátnu správu Okresný úrad Bratislava. Čiže ak Okresný úrad Bratislava nedá súhlas na vydanie tejto koncesie pre územie Bratislavského kraja, Okresný úrad Trnava túto koncesiu nevydá.

 

Akým spôsobom a v akej výške sa dokladuje finančná spoľahlivosť v taxislužbe?

Finančná spoľahlivosť pre podnik podnikajúci v taxislužbe sa podľa § 6 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. preukazuje v sume najmenej 1 000 eur na každé vozidlo danej taxislužby. Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Ak ide o podnik podnikajúci v taxislužbe, preukázať finančnú spoľahlivosť možno aj zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú z prevádzky organizácie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania alebo uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu sídla podniku.

Podrobnosti k preukazovaniu finančnej spoľahlivosti zároveň upravuje vyhláška č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „vyhláška“). Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky sa finančná spoľahlivosť preukazuje otváracou súvahou, súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch, ktoré sú potvrdené podľa osobitného predpisu.

Kto preukazuje odbornú spôsobilosť pri návrhu na udelenie koncesie na taxislužbu?

Pri fyzickej osobe je to priamo žiadateľ o udelenie koncesie na taxislužbu.

Pri právnickej osobe odbornú spôsobilosť preukazuje jeden z členov štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorá podáva návrh na udelenie koncesie na taxislužbu.

Zároveň však prevádzkovateľ taxislužby musí okrem iného plniť aj podmienku odbornej spôsobilosti počas celej doby platnosti vydanej koncesie (počas celej doby prevádzkovania taxislužby).

Môže byť jedno vozidlo zaevidované ako vozidlo taxislužby vo viacerých koncesiách?

Podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z. je vozidlom taxislužby len vozidlo, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby. Zastávame názor, že vozidlo taxislužby môže byť zaevidované len v jednej koncesii, z čoho vyplýva, že má pridelené aj jedno evidenčné číslo vozidla taxislužby.

 

Kto môže vykonávať kontroly v taxislužbe?

Kontrolovať prevádzkovateľov taxislužby a taxikárov môže Policajný zbor a obec.

Obec podľa zákona č. 56/2012 Z. z. kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov taxislužby (napríklad označenie vozidla obchodným menom, vybavenie vozidla koncesiou a podobne). Obec ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.

Policajný zbor podľa zákona č. 56/2012 Z. z. kontroluje na cestách v rámci výkonu a dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (aj u prevádzkovateľov taxislužby) technickú spôsobilosť vozidiel, vybavenie prepravnými a sprievodnými dokladmi, označenie vozidiel a spôsobilosť vodičov a osádky na cestnú premávku.

V prípade, ak mestský policajt zistí iný správny delikt alebo priestupok podľa zákona č. 56/2012 Z. z., podá oznámenie dopravnému správnemu orgánu, ktorým je v oblasti taxislužby obec.

Je preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča jednotne upravená v rámci Európskej únie?

Na prepravu osôb vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, sa nevzťahuje žiadne nariadenie Európskej únie.

 

Môžem vykonávať prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča aj do Rakúska a späť?

Na prepravu osôb vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, sa nevzťahuje žiadne nariadenie Európskej únie a v danom prípade ani bilaterálna dohoda.

Znamená to, že na území druhého členského štátu, čiže Rakúska, sa uplatňuje vnútroštátne právo tohto štátu. V Rakúsku podľa § 11 ods. 5 platného zákona Bundesgesetz über die nichtlinienmässige gewerbsmässige Beförderungen von Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs – Gesetz, 1996) (Spolkový zákon o nepravidelnej preprave osôb motorovými vozidlami, ktorá je podnikaním) na prepravu z územia Rakúska musí byť vydané od Spolkového ministerstva dopravy, rozvoja a technológie Rakúskej republiky (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) osobitné povolenie na osobnú príležitostnú dopravu vykonávanú malými vozidlami (Kleinbusse). Pokiaľ ide o medzinárodnú prepravu z územia Slovenskej republiky na územie Rakúskej republiky, bola preprava „tam“ s obsadeným vozidlom (príp. tranzitné prepravy) na základe rokovaní Zmiešanej komisie o medzinárodnej osobnej cestnej doprave konanej v roku 2004 a v roku 2005 od povolení oslobodená.Podmienkou na vykonávanie takýchto prepráv je samozrejme splnenie podmienok v tejto oblasti v Slovenskej republike, a to predovšetkým mať príslušné oprávnenie na podnikanie – koncesiu.

Kto vydáva preukazy vodiča taxislužby?

Podľa § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. preukazy vodiča vozidla taxislužby vydáva a odníma príslušný okresný úrad v sídle kraja.

 

Čo musím splniť, aby mi bol vydaný preukaz vodiča taxislužby?

Preukaz vodiča vozidla taxislužby upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. Preukaz osvedčuje vodiča, že je odborne spôsobilý. Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou.

Skúšku na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby musí podľa § 8 vyhlášky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, vykonať vodič, ktorý nie je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe a ktorý nepretržite nevykonával činnosť vodiča vozidla taxislužby dlhšie ako tri roky.

Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto (§ 28 zákona č. 56/2012 Z. z.):

a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,

b) má najmenej 21 rokov,

c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

d) je bezúhonný.

 

Uznáva sa nejaká prax na vydanie preukazu vodiča taxislužby?

Ak má žiadateľ odbornú spôsobilosť na podnikanie v taxislužbe alebo ak vykonával vodiča vozidla taxislužby nepretržite dlhšie ako tri roky, bude mu vydaný preukaz vodiča vozidla taxislužby bez skúšky. Posúdenie splnenia podmienok na vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby je v kompetencii okresného úradu v sídle kraja. 

Kto sa nepovažuje za bezúhonného na účely vydania preukazu vodiča?

Kto sa nepovažuje za bezúhonného na účely vydania preukazu vodiča, je uvedené v § 28 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z.

Ide o tieto prípady:

a)

– ak bol žiadateľ právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo

– ak bol žiadateľ právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo

– ak bol žiadateľ právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom

a trest nebol zahladený,

b) ak bol žiadateľovi súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.

Len vo vyššie uvedených prípadoch sa žiadateľ nepovažuje za bezúhonného.

Akým spôsobom sa preukazuje bezúhonnosť?

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

 

Môže byť vodič taxislužby zamestnaný na dohodu?

Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas (čiže na pracovnú zmluvu) alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

 

Je vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby spoplatnené?

Za vydanie preukazu TAXI sa vyberá správny poplatok podľa položky 79 písm. o) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 50 Eur.

 

Musí žiadateľ o koncesiu preukázať aj stanovište taxislužby a aj miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb?

Podľa § 27 ods. 3 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. musí mať žiadateľ o koncesiu okrem stanovišťa taxislužby aj miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb.

Aké vozidlo si môžem dať zaevidovať do koncesie?

Ustanovenia týkajúce sa vozidla taxislužby sú ustanovené v § 30 zákona č. 56/2012 Z. z.

 

Musí byť vozidlo taxislužby vybavené taxametrom?

Okrem iných podmienok zákona č. 56/2012 Z. z. musí vozidlo taxislužby spĺňať aj podmienku podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z., a to, že musí mať pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom. Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

Zastávame názor, že ak prevádzkovateľ taxislužby bude prepravovať cestujúcich podľa objednávky a na základe zmluvy, ktorá bude uzavretá pred začatím prepravy s dohodnutou cenou, vozidlá nemusia byť vybavené taxametrom.

Vo všetkých ostatných prípadoch je potrebné mať vo vozidle pevne zabudovaný funkčný taxameter.

Je obmedzený maximálny vek vozidla taxislužby?

Vek vozidla sa zohľadňuje len pri zaevidovaní vozidla v koncesii. Dopravný správny orgán zaeviduje v koncesii ako vozidlo taxislužby len vozidlo, ktoré má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky. Zároveň však dopravný správny orgán, ktorým je okresný úrad v sídle kraja, môže v rozhodnutí o udelení koncesie žiadateľovi uložiť povinnosť používať určitý druh alebo typ vozidiel vzhľadom na vek vozidla, jeho vybavenie a technickú úroveň alebo na vybavenie vozidla na prepravu vybraných skupín cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom.

Môže byť zapísané v koncesii aj vozidlo kategórie N1?

Podľa § 30 ods. 2  zákona č. 56/2012  Z. z. dopravný správny úrad zaeviduje v koncesii ako vozidlo taxislužby len vozidlo, ktoré:

a) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

b) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,

c) má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky (toto ustanovenie nadobudlo účinnosť 30. novembra 2013).

Zároveň podľa § 30 ods. 1 písm. g) zákona č. 56/2012 Z. z. musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priesto  alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Vozidlá kategórie N1 sú vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu  tovaru  s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500  kg. Avšak to, že vozidlo je určené najmä na prepravu tovaru, neznamená, že nemôžu byť takýmto vozidlom prepravované osoby, ak podľa osvedčenia o evidencii je takéto vozidlo na prepravu osôb schválené.  Mnohé vyhotovenia týchto vozidiel sú obdobné ako v kategórii M1, z tohto dôvodu, ak vozidlo kategórie N1 spĺňa vyššie uvedené podmienky, môže byť zapísané v koncesii taxislužby.

 zdroj: http://www.telecom.gov.sk/