taxi preukaz

Žiadosť o vydanie Preukazu vodiča sa podáva na Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.Musia však spĺňať požiadavky kladené na vodičov taxislužby v záujme bezpečnej prepravy osôb. Ide o absolvovanie odbornej skúšky vodičov taxislužby. Každý vodič, ktorý úspešne zvládne skúšku, obdrží tzv. preukaz vodiča taxislužby.

Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto

  1. je najmenej 3 roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
  2. má najmenej 21 rokov,
  3. je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  4. je bezúhonný (bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace)

za bezúhonného sa na účely vydania preukazu vodiča nepovažuje

  1. ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol zahladený,
  2. ten, komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU TAXI 
Prílohy k žiadosti:

Farebná fotografia žiadateľa (35×45 mm)
Kópia občianskeho preukazu (predná a zadná strana dokladu)
Kópia vodičského preukazu (predná a zadná strana dokladu)
Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
Kolková známka/-ky v hodnote 50€
Kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby
Kópia dokladu preukázajúceho pracovný pomer žiadateľa k prevádzkovateľovi taxislužb