taxi(1) Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej doprave v taxislužbe

(2) Skúška sa skladá z písomnej skúšky, ktorú možno doplniť ústnou skúškou. Písomná skúška trvá najviac jednu hodinu. Písomnú skúšku tvorí

 

a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej doprave v taxislužbe a
b) riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú musí dopravca v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia“).

(3) Test obsahuje otázky s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky musia mať vzťah k druhu cestnej dopravy, v ktorom uchádzač preukazuje odbornú spôsobilosť. Za písomný test možno získať najviac 45 bodov.

(4) Za vyriešenie prípadových štúdií možno získať najviac 35 bodov. Ústna skúška sa vykonáva formou pohovoru o praxi uchádzača, v ktorom musí uchádzač preukázať schopnosti riešiť právne, ekonomické, organizačné a technické otázky cestnej dopravy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti dopravcu v taxislužby.

(5) Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, môže skúšku zopakovať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa konania neúspešnej skúšky. Uchádzač, ktorý neuspel na skúške, môže ju opakovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa konania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.

Obsah skúšky:

A. Občianske právo

Žiadateľ musí najmä
1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú,
2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi najmä so zreteľom na prepravné podmienky,
3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy, alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.

B. Pracovné právo

Žiadateľ musí poznať predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).

C. Daňové právo

Žiadateľ musí poznať najmä predpisy
1. o dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,
2. o cestnej dani,
3. o dani z príjmu.

D. Obchodné a finančné riadenie podniku

Žiadateľ musí najmä
1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,
2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,
3. poznať, čo je súvaha, ako je usporiadaná a ako jej treba rozumieť,
4. byť schopný rozumieť účtu zisku a strát,
5. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,
6. byť schopný vypracovať rozpočet,
7. poznať položky podnikových nákladov (fixné náklady, variabilné náklady, prevádzkové náklady, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu,
8. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,
9. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe,
10. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného,
11. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.

E. Prístup na trh

Žiadateľ musí najmä
1. poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,
2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča, tovar a batožinu, vo vozidle a v podniku.

F. Technické normy a aspekty prevádzky

Žiadateľ musí najmä
1. poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,
2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,
3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie a technických kontrol týchto vozidiel,
4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie, produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,
5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia.

G. Bezpečnosť cestnej dopravy

Žiadateľ musí najmä
1. poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),
2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),
3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych opatrení,
4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,
5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.

zdroj:taxitrek