TAXISLUŽBA
Zákon č. 56/2012 Z. z.

§ 26
Taxislužba

(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy
jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o
preprave osôb.
(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu
prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.
(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných
podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách
taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.
(4) Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim
a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na
území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom
taxislužby,
b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla
taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky
alebo
c) prostredníctvom dispečingu.
(5) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby
na území obce a vydať prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby.

§ 27

Koncesia

(1) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.
(2) Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave
osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia
vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v
cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii.
(3) Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý
a) má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo
taxislužby podľa § 30,
b) má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie
alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb,
c) je bezúhonný podľa § 6 ods. 3 a 4,
d) má osvedčenie o odbornej spôsobilosti a
e) preukáže finančnú spoľahlivosť podľa § 6 ods. 5.
(4) Koncesiu nemožno udeliť žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, počas
troch rokov odo dňa ukončenia konkurzu alebo opätovného potvrdenia núteného vyrovnania;
to neplatí, ak ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu došlo v dôsledku úpadku alebo
trestného činu tretej osoby. Koncesiu však možno udeliť žiadateľovi po uplynutí jedného roka
odo dňa vyrovnania záväzkov z konkurzu podľa rozvrhového uznesenia súdu. Ak žiadateľ
spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, možno mu udeliť koncesiu najskôr po
piatich rokoch odo dňa úplného vyrovnania záväzkov z konkurzu podľa rozvrhového
uznesenia súdu.
(5) Odsek 4 sa vzťahuje aj na žiadateľa, voči ktorému sa zamietlo vyhlásenie konkurzu len
pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania.
(6) Koncesiu nemožno udeliť ani žiadateľovi, ktorému bol súdom uložený trest zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v
priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.
(7) V rozhodnutí o udelení koncesie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť
povinnosť
a) používať určitý druh alebo typ vozidiel vzhľadom na vek vozidla, jeho vybavenie a
technickú úroveň alebo na vybavenie vozidla na prepravu vybraných skupín cestujúcich a psa
so špeciálnym výcvikom,
b) používať určité stanovište taxislužby,
c) zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania prepravy
vrátane využitia elektronického média a elektronického systému.
(8) Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť
koncesie možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, ak sú splnené požiadavky na prevádzkovanie
taxislužby podľa tohto zákona.
(9) Koncesia je trvalo neprenosná na iného. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na
iného, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ
podniku sa môže stať prevádzkovateľom taxislužby, ak mu dopravný správny orgán udelí
koncesiu.
(10) Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému
prevádzkovateľovi taxislužby sa vyžaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o
dočasnej zmene koncesie, a to na žiadosť držiteľa koncesie z dôvodu vážnej prekážky
prevádzkovania taxislužby, alebo ak sa tým zabezpečí
dodržanie podmienok prevádzkovania taxislužby podľa koncesie. So zmenou koncesie musí
súhlasiť dočasný prevádzkovateľ taxislužby.
(11) Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.
(12) Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej
držiteľa. V prevádzkovaní taxislužby môže až do skončenia dedičského konania o podnik
zomrelého držiteľa koncesie pokračovať jeho dedič, pozostalý manžel alebo iná osoba, ak
spĺňa požiadavku bezúhonnosti podľa § 6 ods. 3. Pokračovanie v prevádzkovaní taxislužby
musí ohlásiť dopravnému správnemu orgánu do troch pracovných dní odo dňa začatia
pokračovania v prevádzkovaní taxislužby a priložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace. Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia ohlásenia oznámi, že nemá
námietky proti pokračovaniu prevádzkovania taxislužby, alebo zakáže pokračovať v
prevádzkovaní taxislužby z dôvodu, že n
pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo
prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.
(2) Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto
a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny
oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b) má najmenej 21 rokov,
c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný.
(3) Za bezúhonného sa na účely vydania preukazu vodiča nepovažuje
a) ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný
čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol
zahladený,
b) ten, komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia
zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.
(4) Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou
komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča.

§ 29
Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby

(1) Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného
poriadku, najmä
a) prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a
cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na
pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla
taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
b) používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné alebo obsadené
cestujúcim alebo zadanou objednávkou,
c) naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich
vyložiť,
d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po
vystúpenie,
e) uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú
trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o
vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,
f) vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí, ak ide
o cestujúceho nastupujúceho na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny
cestujúcich a vo vozidle taxislužby je voľné miesto alebo ak s cestujúcim bola vopred
uzatvorená zmluva o preprave osôb,
g) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe alebo
v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
h) mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
i) mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na
požiadanie nahliadnuť do nich.
(2) Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú
prepravu, ak
a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia
pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy,
cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie,
o bezpečnosť prepravy alebo
o vozidlo taxislužby,
c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie
vodiča počas jazdy,
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo
kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou,
novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť
vedenie vozidla taxislužby,
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie
je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť,
početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v
batožinovom priestore.
(3) Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu podľa odseku 2
písm. e), je povinný ohlásiť to dispečingu s cieľom zabezpečiť pristavenie vhodného vozidla
taxislužby alebo inému vodičovi, ktorý má spôsobilé vozidlo taxislužby.

§ 30
Vozidlo taxislužby

(1) Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré a) je uvedené v koncesii a má v koncesii
pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle
taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa
taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ
taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,
c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý
umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva
potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na
prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na
obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre
cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na
prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na
obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví
alebo na jeho majetku,
f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci
celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s
objemom najmenej 375 dm3.
(2) Dopravný správny orgán zaeviduje v koncesii podľa odseku 1 písm. a) ako vozidlo
taxislužby len vozidlo, ktoré a) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a
cestujúcich,
b) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac
deviatich osôb vrátane vodiča,
c) má najviac päť rokov odo dňa uvedenia do prevádzky alebo najazdených najviac 100 000
km s benzínovým motorom alebo hybridným pohonom alebo najviac 150 000 km s naftovým
motorom.
(3) Vozidlo taxislužby môže byť vybavené deliacou stenou na ochranu vodiča. Deliaca stena
musí byť umiestnená tak, aby oddeľovala vodiča od cestujúcich, ale aby umožňovala
komunikáciu vodiča s cestujúcim, najmä posuvnou časťou, sklopením alebo pevnými
otvormi.
(4) Prevádzkovateľ taxislužby musí mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby
najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového
priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a
najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu
kusov batožiny alebo rozmernej batožiny.

§ 51
Miestna príslušnosť

(1) V konaní o udelenie, zmenu a odňatie dopravnej licencie na zriadenie autobusovej linky
v pravidelnej doprave je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom
obvode je východisková zastávka. Zriadiť autobusovú linku a zmeniť trasu autobusovej linky,
ktorá presahuje územný obvod tohto dopravného správneho orgánu, môže len so súhlasom
dopravných správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase
autobusovej linky.
(2) V ostatných konaniach je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého
územnom obvode má žiadateľ sídlo alebo trvalý pobyt.

§ 52
Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa
cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 obsahuje
a) údaje o navrhovateľovi:
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska,
ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o
právnickú osobu,
3. obchodné meno, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii
v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname a predmet podnikania, ak ide o
podnikateľa,
b) titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
údaj, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, o
manažéra na základe manažérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku navrhovateľa alebo o
akcionára podniku navrhovateľa; to neplatí, ak navrh
(2) Prílohou k návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na
začatie konania.

PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 56
Prechodné ustanovenia

(1) Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna
2010 strácajú platnosť najneskôr 3. decembra 2013.
(2) Konania o uložení sankcie začaté pred 1. marcom 2012 sa dokončia podľa doterajších
predpisov; ostatné konania sa dokončia podľa tohto zákona.
(6) Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa
doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú
vyznačenú platnosť, platia do 4. decembra 2015.
(7) Osobitný predpis o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa vzťahuje
na práva cestujúcich vo vnútroštátnej diaľkovej doprave s dĺžkou trasy autobusovej linky
presahujúcou 250 km od 1. marca 2017.
(8) Preukazy vodiča sa zavedú postupne; vodič vozidla taxislužby je povinný ho mať od 4.
decembra 2013.
(9) Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle
taxislužby umiestnené od 1. januára 2014.
(10) Prevádzkovanie osobnej dopravy, ktorá je podľa tohto zákona autobusovou dopravou (§
8), vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča je od 1. januára 2014
taxislužbou.

Vyhláška č. 124/2012 Z. z.
§ 4
Vykonávanie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe

(1) Ustanovenia § 3 ods. 1 až 7 platia primerane aj pre vykonávanie skúšky na získanie
odbornej spôsobilosti v taxislužbe.
(2) Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon
prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe, ak žiadateľ nemá vysokoškolské vzdelanie
alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi
skúšky. Obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe je uvedený v prílohe č.
1. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby je uvedený v prílohe č.
2.
(3) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná skúška trvá najviac jednu hodinu
a tvorí ju
a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon
prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe a
b) prípadová štúdia.
(4) Test obsahuje otázky s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je
správna. Otázky musia mať vzťah k druhu cestnej dopravy, v ktorom uchádzač preukazuje
odbornú spôsobilosť. Za písomný test možno získať najviac 45 bodov. Za vyriešenie
prípadovej štúdie možno získať najviac 35 bodov.
(5) Ústna skúška sa vykonáva formou ústnej odpovede na vylosovanú jednu otázku zo
zoznamu otázok. Zoznam otázok obsahuje minimálne 30 otázok, z každého predmetu podľa
prílohy č.1minimálne tri otázky.
(6) Na hodnotenie stupňom „prospel” je potrebné získať v priemere najmenej 60%bodov v
rámci písomného testu, za vyriešenie prípadovej štúdie a za ústnu skúšku. Uchádzač, ktorý na
skúške neuspel, môže skúšku zopakovať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa konania
neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.

§ 5
Označovanie vozidiel obchodným menom prevádzkovateľa cestnej dopravy

1) Obchodným menom prevádzkovateľa cestnej dopravy sa označí
a) autobus používaný na autobusovú dopravu,
b) osobné auto používané na výkon taxislužby,
c) nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.
(2) Súčasťou označenia je adresa sídla prevádzkovateľa cestnej dopravy, telefónne číslo a
faxové číslo, prípadne iný údaj. Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na
karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou.
Magnetické, pneumomagnetické alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky
nie je prípustné s výnimkou osobného auta používaného na výkon taxislužby. Písmená
tvoriace obchodné meno prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné
a farebne odlíšené od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm.
Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie autobusu, nákladného auta alebo iného
vozidla a môže sa umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. Na osobnom aute sa
označenie umiestni na predných ľavých a pravých dverách karosérie.

§ 6
Vybavenosť technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Vybavením potrebným na prevádzku, údržbu a technickú kontrolu vozidiel
prevádzkovateľa cestnej dopravy používaných na podnikanie sú najmä dielne a iné uzavreté
miestnosti umožňujúce dennú technickú údržbu a drobné opravy vozidiel, ktoré sú vybavené
zdvíhacím zariadením alebo montážnou jamou, sklady náhradných dielcov a mazív, miesta na
čistenie interiéru vozidla a umývanie karosérie, zariadenia umožňujúce údržbu, opravy a
hustenie pneumatík.
(2) Vybavenie prevádzkovateľa cestnej dopravy je v priestore parkovania alebo garážovania
vozidiel prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, aby
umožňovalo dennú údržbu po ukončení prepravy a prípravu na ďalšiu prepravu.
3) Priestory, v ktorých hromadne parkujú alebo garážujú vozidlá prevádzkovateľa cestnej
dopravy, sú ohradené a zabezpečené pred vniknutím nepovolaných osôb. Mimo takých
priestorov môžu parkovať jednotlivé vozidlá, ak ide o krátkodobé odstavenie vozidla pred
ďalšou prepravou.
(4) Vybavením potrebným na starostlivosť o osádky vozidiel sú zariadenia umožňujúce
osádke oddych, stravovanie, hygienickú očistu a krátkodobé ubytovanie po ukončení prepravy
a pred ďalšou prepravou, prípadne i počas pracovnej zmeny osádky.
(5) Vybavením potrebným na starostlivosť o cestujúcich a ich batožinu a domáce zvieratá sú
najmä čakárne, hygienické a sociálne zariadenia, informačné miesta, úschovne batožín,
stravovacie miesta na autobusových staniciach, prístrešky, lavičky, odpadkové koše
a informačné tabule na zastávkach, zariadenia na krátkodobé ubytovanie cestujúcich na
veľkých autobusových staniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
(6) Vybavením potrebným na starostlivosť o náklad sú sklady alebo iné priestory
prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo inej osoby, ktoré je prevádzkovateľ cestnej dopravy
oprávnený používať, umožňujúce krátkodobé uskladnenie tovaru alebo vozidiel, ich prívesov
alebo návesov s nákladom pred ďalšou prepravou alebo pred jeho doručením adresátovi.
Sklady a iné priestory musia byť zabezpečené pred krádežou, pred znehodnotením
poveternostnými vplyvmi alebo zásahom tretej osoby.

§ 8
Vykonávanie skúšok vodiča vozidla taxislužby, zoznam predmetov skúšky a preukaz
vodiča vozidla taxislužby

(1) Skúšobná komisia na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby je zložená z
piatich členov. Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca krajského úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, vyššieho územného celku, obce, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej
školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z
odboru cestnej dopravy alebo zástupcu záujmového združenia taxislužby.
(2) Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má
vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a najmenej päť rokov výkonu
a) podnikateľskej činnosti v taxislužbe,
b) štátnej správy na úseku cestnej dopravy alebo
c) pedagogickej činnosti na vysokej škole.
(3) Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený iný člen
skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 2.
(4) Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku a navrhovať vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby, ak sú prítomní najmenej traja členovia
vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci
je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.
(5) Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie
vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej
komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a
ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú
komisiu zriadil.
(6) Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vodiča
vozidla taxislužby, ktorý nie je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na
výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe podľa § 4 alebo ktorý nepretržite
nevykonával činnosť vodiča vozidla taxislužby dlhšie ako tri roky. Skúškou o preukaz vodiča
vozidla taxislužby sa preukazuje
a) schopnosť zaistiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich,
b) poznanie práv a povinností cestujúcich, ako aj práv a povinností vodiča,
c) schopnosť zaistiť bezpečné uloženie batožiny a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri
práci pre vodičov s vodičským oprávnením skupiny B,
d) poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú v taxislužbe,
e) rozvíjanie schopnosti predvídať a chrániť s ohľadom na riziká cestnej dopravy a pracovné
úrazy najmä
1. schopnosť predchádzať a zabraňovať kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov,
2. schopnosť predchádzať poškodeniu zdravia,
3. uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu,
4. schopnosť správne posúdiť situáciu pri dopravných nehodách a iných núdzových
situáciách,
f) schopnosť správať sa tak, aby sa posilnil imidž prevádzkovateľa taxislužby,
g) znalosť cestnej siete, ulíc vmieste pôsobenia a historických pamätihodností,
h) schopnosť ovládať taxameter.
(7) Skúška na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby sa vykonáva
písomným testom v trvaní najviac jednej hodiny. Test obsahuje otázky z každej z odborných
tém podľa odseku 6. Test sa skladá zo 40 otázok rozdelených do ôsmich skupín podľa
odborných tém. Každá skupina sa skladá z piatich otázok. Na každú otázku sú možné štyri
odpovede, z ktorých iba jedna je správna.
(8) O skúške a jej výsledku sa vyhotovuje protokol o vykonaní skúšky hodnotenej stupňom
„prospel“ alebo „neprospel“. Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej
50 % bodov v rámci každej skupiny otázok. Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o vykonaní
skúšky, ktorým bola hodnotená skúška stupňom „neprospel“, je aj dodatok s odôvodnením
hodnotenia.
(9) Protokol o vykonaní skúšky obsahuje
a) názov príslušného krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia žiadateľa,
c) adresu bydliska a štátnu príslušnosť,
d) miesto konania skúšky,
e) dátum skúšky,
f) údaje o čísle písomného testu,
g) bodové hodnotenie písomného testu,
h) celkové hodnotenie skúšky,
i) potvrdenie účastníka skúšky, že sa oboznámil a súhlasí
alebo nesúhlasí s výsledkom hodnotenia skúšky,
j) mená, priezviská a vlastnoručné podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky
príslušného krajského úradu dopravy.
(10) Preukaz vodiča vozidla taxislužby je doklad s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený
v súlade s technickou normou. Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je obdĺžnik
modrej farby s rozmermi 2 cm × 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými
hviezdičkami. Vo vnútri kruhu sú uvedené veľké písmená „SK“; pod týmto obdĺžnikom je
fotografia držiteľa s rozmermi 2 cm × 2,5 cm; vedľa modrého obdĺžnika je veľkými
písmenami uvedený nápis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním
„PREUKAZ VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY“. Na prednej strane preukazu sú modrou
farbou vytlačené slová „Preukaz vodiča vozidla taxislužby“ tak, aby tvorili pozadie preukazu.
(11) Vzor preukazu vodiča vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 4. Preukaz vodiča
vozidla taxislužby sa čelne a nezakryte vystaví na prístrojovej doske vozidla pred pravým
predným sedadlom spolujazdca.

OBSAH SKÚŠKY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V TAXISLUŽBE

A. Občianske právo
1. Poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich
základe vznikajú,
2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu v súlade s právnymi predpismi, najmä so
zreteľom na prepravné podmienky,
3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich
alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy alebo kompenzácie za škodu
vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.
B. Pracovné právo
Právne predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch
taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas,
platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).
C. Daňové právo
Právne predpisy
1. O dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,
2. o dani z motorových vozidiel,
3. o dani z príjmu.
D. Obchodné a finančné riadenie podniku
1. Poznať právne predpisy a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných
zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,
2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky,
ktoré z nich vyplývajú,
3. byť schopný rozumieť účtovnej závierke a jej súčastiam (súvaha a výkaz ziskov a strát
alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch),
4. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe
finančných údajov,
5. byť schopný vypracovať rozpočet,
6. poznať položky podnikových nákladov alebo výdavkov (fixné a variabilné náklady alebo
výdavky, prevádzkový kapitál, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo,
kilometer, jazdu,
7. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie
proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich
vyplývajúce,
8. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe,
9. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného,
10. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.
E. Prístup na trh
1. Poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,
2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný
zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej
prepravy, najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča a batožinu vo vozidle a v podniku.
F. Technické normy a aspekty prevádzky
1. Poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia
dodržať v prípade odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,
2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém,
brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,
3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie, technických kontrol a
emisných kontrol týchto vozidiel,
4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie
produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,
5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia,
6. poznať taxameter ako určené meradlo a povinnosti súvisiace s jeho používaním.
G. Bezpečnosť cestnej dopravy
1. Poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o
zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),
2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel
premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde,
zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),
3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými
požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych
opatrení,
4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať
vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,
5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.