ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLO

Vozidlo taxislužby môže byť len také vozidlo ktoré:

 1. je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené príslušné evidenčné číslo vozidla; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho;
 2. je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa služieb osobnej prepravy;
 3. je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku;
 4. musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.
 5. má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy
 6. je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

 

Okresný úrad v sídle kraja, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zaeviduje v koncesii ako vozidlo spôsobilé na prevádzkovanie služieb v cestnej preprave len vozidlo, ktoré:

 

 1. má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 2. je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,
 3. má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.
 4. Vozidlo môže byť vybavené deliacou stenou na ochranu vodiča. Deliaca stena musí byť umiestnená tak, aby oddeľovala vodiča od cestujúcich, ale aby umožňovala komunikáciu vodiča s cestujúcim, najmä posuvnou časťou, sklopením alebo pevnými otvormi.
 5. Prevádzkovateľ služieb osobnej prepravy musí mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel najmenej jedno vozidlo, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny.